Zlo­gla­sni “Ti­gro­vi” li­kvi­di­ra­li Ka­šo­gi­ja

0
267

Eli­tni odred sa­udij­skih ubi­ca, za ko­je se tvrdi da su ubi­li no­vi­na­ra Džama­la Ka­šo­gi­ja, sas­to­ji se od 50 naj­bo­ljih voj­nih age­na­ta Sa­udij­ske Ara­bi­je, ko­ji dje­lu­ju na spe­ci­jal­nim mi­si­ja­ma i ko­ris­te sa­mo “po­se­bne” me­to­de li­kvi­di­ra­nja.

Ri­ječ je o pri­pa­dni­ci­ma eli­tne ubi­lačke sa­udij­ske gru­pe “Ti­gar”, ko­ji be­spo­go­vor­no slu­ša­ju na­re­dbe prin­ca pres­to­lo­na­slje­dni­ka Mu­ha­me­da bin Sal­ma­na, izja­vio je izvor upućen u unu­tra­šnju or­ga­ni­za­ci­ju taj­nih službi Sa­udij­ske Ara­bi­je.

Iako je Ka­šo­gi tre­nu­tno naj­po­zna­ti­ja žrtva odre­da “Ti­gar”, ni­je i je­di­na, ovaj odred je osno­van pri­je go­di­nu da­na, ali je već do­bro po­zna­t ame­ričkim oba­vje­štaj­nim služba­ma. Pri­pa­dni­ci ovog odreda re­grutu­ju se iz naj­vi­ših re­do­va voj­ske i oba­vje­štaj­nih službi Sa­udij­ske Ara­bi­je.

Sa­mo naj­bo­lji pos­ta­ju dio odre­da “Ti­gar”. Pre­ma taj­nom izvo­ru, osno­vni cilj odre­da je iz­vrša­va­nje što us­pje­šni­jih taj­nih li­kvi­da­ci­ja sa­udij­skih di­si­de­na­ta na način ko­ji neće pri­vući pažnju ja­vnos­ti.

Za­vi­sno od ci­lja mi­si­je, odred iz­vrša­va i za­ta­ška­va li­kvi­da­ci­je ko­je in­sce­ni­ra da iz­gle­da­ju kao auto­mo­bil­ske ne­sreće ili požari. Go­vo­ri se i o bi­zar­nim me­to­da­ma ubi­ja­nja, kao što je ubriz­ga­va­nje smrto­no­snog vi­ru­sa je­dnom di­si­den­tu za vri­je­me nje­go­vog ru­tin­skog pre­gle­da u bol­ni­ci.

Odred “Ti­gar” svo­je ime du­gu­je ge­ne­ra­lu Ahme­du al Asi­ri­ju, ko­ji je po­zna­ti­ji i kao Ti­gar Ju­ga. Al Asi­ri je do pro­šle ne­dje­lje bio ko­man­dant sa­udij­ske taj­ne službe, ali je zbog međuna­ro­dnog pri­tisa­ka otpu­šten.

Svo­ju re­pu­ta­ci­ju ste­kao je bru­tal­nim sa­udij­skim vaz­du­šnim na­pa­di­ma na Je­men, ka­da je do­bio na­di­mak Zvi­jer, na­vo­di ano­ni­mni izvor.

Kičma odre­da “Ti­gar” je iz­vje­sni Mu­trib, di­plo­ma­ta i ge­ne­ral ko­ji je pra­tio Mu­ha­me­da bin Sa­le­ma na nje­go­vim pu­to­va­nji­ma ove go­di­ne. Princ ga je sam oda­brao i ima ap­so­lu­tno po­vje­re­nje u nje­ga i nje­go­vu po­slu­šnost. Princ je in­fil­tri­rao svo­je lju­de u odred ka­ko bi mo­gao la­kše da kon­tro­li­še li­kvi­da­ci­je i bu­de pra­vo­vre­me­no oba­vije­šten o sva­kom de­ta­lju li­kvi­da­ci­ja.

Izvor je izja­vio da su Mu­trib i tro­ji­ca nje­go­vih ko­le­ga ubriz­ga­li inje­kci­ju sa smrto­no­snim otro­vom u Ka­šo­gi­ja, ka­ko ne bi bi­lo otpo­ra dok ga ko­ma­da­ju. Naj­vje­ro­va­tni­je mu je ubriz­gan mor­fi­jum.

(Agencije)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here