К О Н К У Р С за упис ученика у први разред ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“Прњавор у школскoј 2021/2022 години

0
602

 

 

На основу Правилника о упису ученика у први разред средње школе („Службени гласник  РС“ број 31/19) ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“Прњавор објављује

 

К О Н К У Р С

за упис ученика у први разред ЈУ Центар средњих школа

„Иво Андрић“Прњавор у школскј 2021/2022 години

 

I  ПЛАН УПИСА

 

 1. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 3 одјељења    72 ученика

 

Ред број ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
1. Машински техничар за компјутерско конструисање IV   1 24
2. Аутомеханичар III 0,5 12
3. Обрађивач метала резањем III 0,5 12
4. Бравар – заваривач III 0,5 12
4. Лимар III 0,5 12

 

 1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 2 одјељења    48  ученика

 

Ред број ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
1. Економски техничар IV    1 24
2. Пословно информатички техничар IV  0,5 12
3. Царински техничар IV  0,5 12

 

 

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 2 одјељењa  48 ученика

 

Ред број ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
1. Техничар електроенергетике IV 1 24
2. Аутоелектричар III 0,5 12
3. Електричар – електроинсталатер III 0,5 12

 

 

 1. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 2  одјељења   48  ученика

 

Ред број ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА БРОЈ УЧЕНИКА
1. Агротехничар IV    1 24
2. Прехрамбени прерађивач III    1 24

 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

 

 1. Право уписа у први разред средњих школа имају ученици са завршеном основном школом који нису старији од 17 година на дан уписа.
 2. Ученик који се уписује у школу за ученике са сметњама у развоју може имати другу добну границу за упис у први разред, а највише до навршене 21 године.
 3. Ученици са посебним образовно – васпитним потребама уписују се на основу налаза и мишљења стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју а које доноси надлежна установа.
 4. Кандидат са посебним потребама не подлијеже критеријумима бодовања за упис.
 5. Сви ученици са територије Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине конкуришу под једнаким условима за упис у први разред јавне школе, без обзира на то гдје су завршили основну школу.
 6. Ученици из других држава могу да конкуришу и уписују се под истим условима као и ученици из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
 7. Приликом предаје докумената за упис у први разред ученик из друге државе дужан је да достави доказ о извршеној нострификацији дипломе или доказ да је захтјев за нострификацију дипломе поднио Министарству просвјете и културe Републике Српске.
 8. Испуњавање услова кандидати доказују оригиналним свједочанствима о завршеним разредима основне школе и изводом из матичне књиге рођених.

 

II МЈЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

 

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

 

 1. Општег успјеха у основној школи;
 2. Посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за занимање у одређеној струци;

 

 

III ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

 

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

 

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

 

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних за струку, занимање на сљедећи начин:

 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

 

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

 

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 

 

IV  ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС

 

 

СТРУКА ПРЕДМЕТИ  КОЈИ  СЕ  ПОСЕБНО  БОДУЈУ
Машинство и обрада метала Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Економија, право и трговина Српски језик, страни језик, математика, историја и географија
Електротехника Српски језик, страни језик, математика, физика и информатика
Пољопривреда и прерада хране Српски језик, страни језик, хемија, биологија и информатика

 

 

 

 

V РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА

 

Приликом уписа кандидати се могу пријавити у највише два занимања у стручним школама. Кандидатима се бодују резултати у успјеху у оба занимања. Рангирање се врши према успјеху у оба

занимања.

Приликом бодовања избодовати све кандидате за прво занимање и кад се попуни листа одобрених мјеста за прво занимање, равноправно бодовати све кандидате за сљедеће занимање, како оне којима је то избор првог занимања, тако и оне кандидате којима је то друго занимање.

Уколико није могуће извршити бодовање ученика из друге државе, ученик се ставља на проширену ранг листу, на посљедње мјесто примљених ученика, уз назнаку – на основу рјешења о признавању и ранг листа уписаних ученика се повећава за број уписаних ученика на основу рјешења о признавању.

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

а) Општег успјеха у основној школи;

б) Успјеха из пет предмета значајних за занимање у стручним школама, за који кандидат конкурише;

Ако више кандидата има једнак број бодова, те им се не може утврдити редослијед на ранг

листи до броја предвиђеног планом уписа, предност имају сљедећи кандидати (по редослиједу

вриједности):

а) кандидат са већом просјечном оцјеном из пет предмета који се бодују за упис у одређено занимање у  стручним школама,

б) кандидат који има већу просјечну оцјену општег успјеха у шестом, седмом, осмом и деветом

разреду основне школе,

в) кандидат који је у осмом и деветом разреду основне школе освојио прво, друго или треће мјесто на

републичком такмичењу из предмета који се бодују за упис,

г) кандидат који је носилац дипломе “Вук Стефановић Караџић”.

 

VI УПИСНИ РОКОВИ

 

 1. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

 

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14. 06. 2021. године, а завршава се у уторак, 15. 06. 2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова. Резултати уписа објављују се у четвртак, 17. 06. 2021. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21. 06. 2021. године, а завршава се у сриједу, 23. 06. 2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

 

Резултати уписа објављују се у петак, 25. 06. 2021. године до 10,00 часова на огласној табли школе.

 

 

 

 

 1. ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе и средње трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак, 05. 07. 2021. године, а завршава се у сриједу, 07. 07. 2021. године. Резултати уписа објављују се у петак, 09. 07. 2021. године до10,00 часова на огласној табли школе.

 

 

Од понедјељка, 12. 07. 2021. године, до петка 16.07.2021. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

 

 

 

VII ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

 

 1. Пријаву за упис ( попуњава се приликом пријављивања у школи),
 2. Оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
 3. Оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
 4. Извод из матичне књиге рођених
 5. Диплому „Вук Стефановић Караџић“
 6. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
 7. Диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења.
 8. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс.

 

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

 

 

Послије утврђивања броја бодова формирају се ранг листе које се стављају на увид кандидатима на огласној табли школе.На огласној табли објављује се ранг листа са списком кандидата који су остварили број бодова потребних за пријем у први разред средње школе и посебан списак кандидата који нису остварили довољан број бодова за пријем у први разред средње школе.

Ученици који су упућени да понављају први разред средње школе уписују се у исту школу и у исту струку и занимање, смјер или одсјек у коју су били уписани претходне школске године. Ако школа не уписује исту струку, занимање које је ученик претходне школске године похађао а који је упућен да понавља разред, може да се упише у сродну или у неку другу струку, занимање које одреди комисија за упис.

Учесник конкурса за упис у први разред или његов родитељ, који сматра да конкурс за упис није спроведен на утврђени начин и у складу са законом, те да су тиме повријеђена његова права, има право да поднесе приговор директору школе у року од осам дана од дана објављивања списка примљених ученика.

Директор школе доноси рјешење о приговору у року од 24 сата, а најкасније првог наредног радног дана.

 

 

 

Учесник конкурса који је незадовољан рјешењем директора школе може поднијети жалбу школском одбору, у року од три дана од дана пријема рјешења.

Школски одбор доноси одлуку о жалби у року од три дана од дана пријема жалбе.Одлука школског одбора је коначна.

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД О БРОЈУ НЕЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ПО СТРУКАМА И ЊИХОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020.ГОДИНИ

 

Ред број НАЗИВ  СТРУКЕ Планирани број уписаних ученика за школску 2021/22 годину Број незапослених у Републици Српској 2020. години Број запослених радника у 2020. години у Републици Српској
1. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 1708 11998 3744
2. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА 1560 12604 4175
3. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1272 4236 1698
4. ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 2112 3410 1094
УКУПНО          6652             32248               10711

 

 

 

 

 

 

 

 

PODIJELI