ПРЊАВОР: КOНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ МЈЕСТА

0
1416

Прњавор: Конкурс за попуну упражњеног радног мјеста

 

ЈУ ЦсШ Иво АНДРИЋ”

РАДЕ ВРАЊЕШЕВИЋ бр.1,

ПРЊАВОР

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

– Професор пољопривредне групе предмета: практична настава, пољопривредна механизација и ратарство са повртларством – приправник за 24 часа на одређено вријеме у трајању од годину дана – 1 извршилац.

Општи и посебни услови:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду-Пречишћени текст кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

– овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

– додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

– извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

– увјерење о држављанству РС – БиХ

– увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

– увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 30.12.2015. године у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности доставља само онај кандидат који буде први на листи.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на горе наведену адресу са назнаком “пријава на конкурс”.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here