ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

0
446

На основу члана 3. Правилника о условима, начину и поступку одобравања и исплате новчаних средстава на име помоћи Заједницама за управљање зградама на територији општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 30/17), начелник општине објављује

Ј А В Н И    П О З И В

за достављање пријава за додјелу новчаних средстава за суфинансирање инвестиционих улагања Заједница за управљање зградама на територији општине Прњавор

Позивамо Заједнице за управљање зградама на територији општине Прњавор (у даљем тексту Заједнице) да поднесу пријаве за додјелу новчаних средстава за суфинансирање инвестиционих улагања у 2022. години.

Новчана средства додјељују се Заједницама на основу предрачуна инвестиционог улагања.

Заједнице које имају намјеру конкурисати за додјелу новчаних средстава требају испуњавати сљедеће услове:

  • Да је подносилац захтјева за инвестиционо улагање регистрован у складу са Законом о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11), и Правилником о упису у регистар Заједница зграда, са обрасцима аката за јединствену примјену Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12), односно да је уписан у Регистар заједница зграда који се води у Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције, што доказује увјерењем издатим од наведеног одјељења,
  • Да доставе доказ о измиреним обавезама по основу утврђене комуналне накнаде свих етажних власника (власника станова, пословних простора и гаража под зградом), прилагањем увјерења од стране Одјељења за финансије,
  • Да доставе доказе о измиреним обавезама по основу пореза на непокретности, прилагањем увјерења од стране Пореске управе Републике Српске – Организациона јединица Прњавор,
  • Да доставе доказ о финансијском учешћу Заједница у инвестиционом улагању.

Пријаве за додјелу новчаних средстава подносе се у шалтер сали општине Прњавор и достављају Одјељењу за стамбено-комуналне послове и инвестиције, са назнаком „За комисију за одабир финансирања инвестиционог улагања“.

Пријава треба да садржи:

  • Попуњен образац пријаве,
  • Овјерену копију рјешења о регистрацији,
  • Овјерену копију увјерења о плаћеној комуналној накнади,
  • Овјерену копију увјерења о плаћеном порезу на непокретности,
  • Трансакцијски рачун и
  • Инвестиционо улагање (предрачунска вриједност радова израђена од стране овлаштених лица), којим Заједница конкурише за додјелу средстава.

Општина Прњавор по окончаном јавном позиву додјељује новчана средства Заједницама чије је финансијско учешће у пројекту највеће, те чији кумулативни збир на ранг листи буде одговарао средствима планираним у буџету општине за те намјене.

Комисија прегледа документацију, сачињава ранг листу предрачуна инвестиционог улагања Заједница и у року од три дана од дана затварања јавног позива доставља начелнику општине приједлог расподјеле.

На основу достављеног приједлога, начелник општине доноси одлуку о начину расподјеле средстава са одређене буџетске позиције.

Јавни позив за додјелу средстава  Заједницама објављен је 01.09.2022. године и траје 8 (осам) дана од дана објављивања. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/660-842, локал 117.

PODIJELI