Banjalučanin pre­mi­nuo dok je spa­sa­vao po­ro­di­cu od ra­zja­re­nih pa­sa

0
1208

Banjalu­ka – Mla­đen Ra­da­ko­vić (61) pre­mi­nuo je od in­far­kta na­kon što su ga u su­bo­tu uve­če iz­gri­zla dva psa ra­se “azi­ja­ti”, dok je od njih bra­nio su­pru­gu Ma­ri­cu (56) i si­na Ste­fa­na (21), ko­je su ži­vo­tinje na­pa­le u uli­ci Žar­ka Zgonjani­na u banjalu­čkom na­selju Po­brđe.

Ra­zja­re­ni psi su, osim Ra­da­ko­vi­će­ve su­pru­ge i si­na, iz­gri­zli i njiho­ve ko­mši­je, su­pru­žni­ke Zo­ru (57) i Mo­mi­ra Mi­ši­ća (59). Sa­zna­je­mo da su vla­sni­ci pa­sa Slo­bo­dan­ka i Slo­bo­dan Bo­ja­nić ko­ji sta­nu­ju u bli­zi­ni po­ro­di­ca Ra­da­ko­vić i Mi­šić.

Iz Uni­ver­zi­tet­skog kli­ni­čkog cen­tra RS, na­vo­de­ći ini­ci­ja­le, sa­op­šti­li su da je Ra­da­ko­vić umro usljed srča­nog uda­ra.

– Pa­ci­jen­tu M. R. je po­zli­lo dok su mu ljeka­ri zbrinjava­li ugri­zne ra­ne, pa je pre­ba­čen na Kli­ni­ku za in­ten­zi­vnu njegu i li­je­čenje gdje je re­ani­mi­ran. Uprkos na­po­ru ljeka­ra, on je pre­mi­nuo – re­kli su u UKC RS.

Na­pa­dnu­ta Zo­ra Mi­šić is­pri­ča­la je da su je psi iz ko­mšij­skog dvo­ri­šta na­pa­li izne­na­da dok je še­ta­la po­red ku­će.

– Pres­ko­či­li su ogra­du i sko­či­li na me­ne i odmah po­če­li da  me gri­zu. Za­ja­uka­la sam, pa je do­trča­la kćer­ka Svje­tla­na i psi su na­srnu­li na nju. Ka­da je to vi­dio su­prug Mo­mir, kre­nuo je da nas bra­ni i otje­ra od nas, ali su i njega psi iz­gri­zli – ka­za­la je Mi­ši­će­va i do­da­la da je ubrzo do­šla Slo­bo­da­no­va maj­ka i po­vi­ka­la na pse ko­ji su oti­šli.

Pre­ma njenim ri­je­či­ma, ko­mši­je Ra­da­ko­vić su stra­da­li ka­da su kre­nu­li da vi­de šta se de­ša­va i ču­li njenu vris­ku.

– Ko­mši­ni­ca Ma­ri­ca je kre­nu­la da mi po­mo­gne i su­sre­la je pse ko­ji su na nju sko­či­li i ugri­zli je. Ka­da su to vi­dje­li njen muž Mla­đen i sin Ste­fan do­trča­li su da je spa­su. Tad su po­divljale zvi­je­ri Mla­đe­na ugri­zli za vrat i ču­la sam da je pre­mi­nuo – ka­za­la je Zo­ra Mi­šić.

Do­da­la je da je na mjes­to do­ga­đa­ja do­šla i po­li­ci­ja, ali da su brzo oti­šli re­kav­ši joj da zbog ovog po­kre­ne pri­va­tnu tu­žbu. Po­ža­li­la se da je u bol­ni­ci sa­ni­ranje po­vre­da mo­ra­la da pla­ti iako je izu­je­da­na ni kri­va ni du­žna.

Vla­sni­ci pa­sa ni­su htje­li da sa no­vi­na­ri­ma raz­go­va­ra­ju o ovom slu­ča­ju. Me­đu­tim, ka­ko su pre­ni­je­li ne­ki me­di­ji, Slo­bo­dan­ka Bo­ja­nić je po­li­ci­ji is­pri­ča­la da je do ne­sre­će do­šlo dok je pra­la boks u ko­jem psi bo­ra­ve. Pre­ma njenim ri­je­či­ma dok je to ra­di­la, psi su pres­ko­či­li ogra­du bo­ksa vi­so­ku me­tar i po, a ona ih je čim je to vi­dje­la sklo­ni­la s uli­ce. Me­đu­tim, ka­ko je re­kla, ne­ko je za­ga­la­mio pa su se psi ote­li kon­tro­li.

Mje­šta­ni uli­ce Žar­ka Zgonjani­na su ogor­če­ni jer, ka­ko sma­tra­ju, po­li­ci­ja ni­je valjano ura­di­la uvi­đaj, već da su se usred is­tra­ge po­ku­pi­li i oti­šli. Ta­ko­đe pri­ča­ju da je vla­snik pa­sa Slo­bo­dan od ra­ni­je po­znat po kršenju za­ko­na, te da se na­la­zi u za­tvo­ru.

U Po­li­cij­skoj upra­vi Banjalu­ka pot­vrdi­li su da im je ovaj slu­čaj pri­javljen, ali ni­su mo­gli da ot­kri­va­ju de­talje. De­žur­ni tu­ži­lac banjalu­čkog Okru­žnog tu­ži­laš­tva re­kao je da ni­je izla­zio na li­ce mjes­ta i da ne mo­že da da­je ni­ka­kve po­dat­ke. Ni­je po­zna­to da li je na­re­đe­na ob­du­kci­ja pre­mi­nu­log ka­ko bi se ut­vrdi­lo da li njego­va smrt ima ve­ze sa ugri­zom pa­sa ili ne.

Grad­ska upra­va

U Grad­skoj upra­vi Banjalu­ka sa­zna­je­mo da je na mjes­to na­pa­da pa­sa iza­šla ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ko­ja je oba­vi­la uvi­đaj. Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma pro­tiv vla­sni­ka pa­sa po­dni­je­će dvi­je pri­ja­ve. Je­dna se odno­si na kršenje odlu­ke o ko­mu­nal­nom re­du, jer je ogra­da dvo­ri­šta bi­la ni­ža od pro­pi­sa­ne, pa su psi mo­gli iza­ći. Ovu pri­ja­vu po­dni­je­će Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja. Dru­gu pri­ja­vu po­dni­je­će ve­te­ri­nar­ska slu­žba, jer je ut­vrđe­no da psi ni­su bi­li pel­co­va­ni. Sa­zna­je­mo ne­zva­ni­čno da će iz Grad­ske upra­ve na­lo­ži­ti da psi bu­du us­tri­jeljeni.

Po­vri­je­đe­ni

Če­ti­ri oso­be ko­je su iz­gri­zli psi su zbri­nu­te u UKC RS i njiho­vo stanje je sta­bil­no. Na­vo­de­ći ini­ci­ja­le, iz UKC RS su re­kli da je Mo­mir Mi­šić ope­ri­san i da je imao vi­še ugri­znih ra­na po gornjim ek­stre­mi­te­ti­ma. Za­držan je na li­je­čenju. Po­vri­je­đe­ni Ste­fan i Ma­ri­ca Ra­da­ko­vić, te Zo­ra Mi­šić na­kon uka­zne po­mo­ći pu­šte­ni su ku­ći.

– Pa­ci­jen­ti­ma S. R, M. R. i Z. M. je na­kon zbrinjavanja po­vre­da pre­po­ru­če­na an­ti­bi­ot­ska te­ra­pi­ja i an­ti­te­ta­nu­sna za­šti­ta – re­kli su u UKC RS.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here