Mla­de­n Ris­tić op­tužen za strada­nje po­rodi­ce De­vić u Prnja­vo­ru

0
7561

Osno­vni sud u Prnja­vo­ru pot­vrdio je op­tužni­cu Okružnog ja­vnog tužilaš­tva (OJT) Ba­nja­lu­ka pro­tiv Mla­de­na Ris­tića (24) iz Prnja­vo­ra ko­jeg su­mnjiče za kri­vično dje­lo ugrožava­nje ja­vnog sao­braćaja.
cheap wig
wig store
wigs on sale
wig stores
best wigs on amazon
wigs for black women
cheap wigs near me
best wigs online
best wigs
human hair wigs
best wigs for white women
best wigs
best wig outlet
cheap human hair lace front wigs
cheap human hair wigs
best wigs for black women
Full Lace Wigs
wigs for sale
wigs for sale
best wig outlet
cheap wigs
Lace Front Wigs
best wig outlet
human hair wigs
best wig outlet
wig outlet
cheap human hair lace front wigs
glueless wigs human hair
wigs sale
wig shop
colored lace front wigs
wig shop
best human hair wigs online
wigs on sale
wholesale wigs
real hair wigs near me
cheap wigs
black human hair wigs
best wigs for white women
wigs for sale online
best wigs

U ne­sreći stra­da­le maj­ka i ma­lo­lje­tna kćer­ka, ko­je su iz­gor­je­le u vo­zi­lu ko­je se na­kon su­da­ra za­pa­li­lo, dok je na­kon po­ku­ša­ja li­ječenja u Beo­gra­du preminula i pe­to­go­diš­nja dje­vojčica. Jedino je preživio otac, ali sa te­škim po­vre­da­ma.

U sa­op­šte­nju tužilaš­tva se na­vo­di da Ris­tića te­re­te da se 26. av­gus­ta pro­šle go­di­ne oko 14.55 u Liš­nji kod Prnja­vo­ra kao uče­snik sao­braćaja na pu­te­vi­ma iz ne­ha­ta ni­je pridržavao sao­braćaj­nih pro­pi­sa i ti­me ugro­zio ja­vni sao­braćaj, što je za po­slje­di­cu ima­lo smrt tri li­ca i na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da je­dnom li­cu.

Pod­sjećamo, u ne­sreći je, osim Ris­tića ko­ji je uprav­ljao auto­mo­bi­lom golf 4, učes­tvo­vao i Zlat­ko De­vić (46) iz Prnja­vo­ra uprav­lja­jući re­no­om 19.

U ovoj sao­braćaj­noj ne­sreći su stra­da­le maj­ka i ma­lo­lje­tna kćer­ka, ko­je su iz­gor­je­le u vo­zi­lu ko­je se na­kon su­da­ra za­pa­li­lo, dok je na­kon po­ku­ša­ja li­ječenja u Beo­gra­du preminula i pe­to­go­diš­nja dje­vojčica. Jedino je preživio otac, ali sa te­škim tje­le­snim po­vre­da­ma.

Inače, do ne­sreće je do­šlo ka­da se vo­zi­lo nas­tra­da­le po­ro­di­ce uključiva­lo na ma­gis­tral­ni put, a dru­go vo­zi­lo ko­je je do­la­zi­lo iz prav­ca Prnja­vo­ra bez kočenja se za­bi­lo u re­no u ko­jem je bi­la po­ro­di­ca, te je do­šlo do ek­splo­zi­je i za­pa­lje­nja re­zer­vo­ara ben­zi­na.

Ma­ja Đako­vić Vi­do­vić, por­tpa­rol Okružnog ja­vnog tužilaš­tva Ba­nja­lu­ka, ta­da je izja­vi­la da se na­kon su­da­ra re­no 19 za­pa­lio i u nje­mu su iz­gor­je­le dvi­je oso­be, a da su po­vri­jeđeni vo­zač i dje­vojčica, kao i vo­zač gol­fa 4, pre­ve­ze­ni na UKC RS na da­lje li­ječenje.

Pe­to­go­diš­nja dje­vojčica Da­ni­je­la je na­kon pe­tna­es­to­dne­vne bor­be poslije ove tra­ge­di­je pre­mi­nu­la, a u ne­sreći je za­do­bi­la teže tje­le­sne po­vre­de po cijelom ti­je­lu i pre­lo­me kos­ti­ju.

Dar­ko To­maš, načel­nik Prnja­vo­ra, je 29. av­gus­t pro­šle go­di­ne zbog ove stra­šne tra­ge­di­je pro­gla­sio danom žalos­ti u ovom gra­du.

Nezavisne novine

PODIJELI