Na­mir­ni­ca ko­ja može da vas ra­zbu­di brže od ka­fe

0
537

Uko­li­ko je prvi ko­rak ko­ji na­pra­vi­te uju­tro po­se­za­nje za šo­lji­com ka­fe, možda ćete zbog slje­deće činje­ni­ce pro­mije­ni­ti miš­lje­nje.

Dok ra­zbuđiva­nje ka­fom za­vi­si od ko­ličini ko­fe­ina, ja­bu­ka te­lu da­je po­tre­bnu ener­gi­ju zbog pri­ro­dnog šećera fru­kto­ze i ne os­tav­lja ne­ga­ti­vne po­slje­di­ce na or­ga­ni­zam, tvrde stručnja­ci.

Ja­bu­ka je do­bra i zbog činje­ni­ce da ne pa­da te­ško na želu­dac, što kod ka­fe ni­je slučaj, a je­dna­ko ta­ko i ne utiče na pri­ti­sak. Na­ra­vno da će ko­fe­in u ka­fi ima­ti bo­lji efe­kat kod sa­mog ra­zbuđiva­nja, ali ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti bla­go­da­ti ja­bu­ke. Ona će tije­lo ra­zbu­di­ti na pri­ro­dan i la­gan način, zbog ko­jeg se neće po­ja­vi­ti ner­vo­za i ne­dos­ta­tak sna, što može bi­ti po­slje­di­ca ispi­ja­nja ka­fe.

Osim to­ga, ja­bu­ka je bo­ga­ta i vi­ta­mi­ni­ma A, B i C, ali i pe­kti­nom ko­ji u or­ga­ni­zmu ap­sor­bu­je vo­du i otro­ve. Ka­fa će bo­lje dje­lo­va­ti u ra­zbuđiva­nju, ali s mo­gućim po­slje­di­ca­ma, dok je ja­bu­ka zdra­vi način buđenja tije­la.

(Agencije)

PODIJELI