Pre­mi­jer Vi­ško­vić ot­krio: Ni­je kraj smje­na­ma u “Šu­ma­ma RS”

0
304

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srp­ske spro­vo­di is­tra­žne rad­nje u šum­skim ga­zdin­stvi­ma ko­ja su po­slo­va­la u mi­nu­su i uko­li­ko bu­du utvr­đe­ne ne­za­ko­ni­te rad­nje, pr­o­tiv od­go­vor­nih će bi­ti pod­ne­se­ne kri­vič­ne pri­ja­ve, po­tvr­dio je ju­če pred­sjed­nik Vla­de Re­pu­bli­ke Srp­ske Ra­do­van Vi­ško­vić.

Od­go­va­ra­ju­ći na po­sla­nič­ka pi­ta­nja to­kom Ak­tu­el­nog ča­sa na po­čet­ku še­ste re­dov­ne sjed­ni­ce Na­rod­ne skup­šti­ne, Vi­ško­vić je pod­sje­tio da su pri­je dva da­na smi­je­nje­ni di­rek­to­ri ga­zdin­sta­va sa naj­ve­ćim gu­bi­ci­ma.

– Vla­da je ura­di­la ono što se oče­ki­va­lo. Sa­da oče­ku­jem is­pi­ti­va­nje svih ne­le­gal­nih rad­nji i po du­bi­ni, jer ni­su sa­mo kri­vi di­rek­to­ri. Na to­me ću is­tra­ja­ti – po­ru­čio je Vi­ško­vić, do­da­ju­ći da je mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Dra­gan Lu­kač dao na­log da bu­du spro­ve­de­ne is­tra­žne rad­nje u spor­nim ga­zdin­stvi­ma.

Pre­mi­jer Srp­ske po­zvao je 12. sep­tem­bra di­rek­to­re šum­skih ga­zdin­sta­va ko­ja po­slu­ju ne­ga­tiv­no da sa­mi na­pu­ste funk­ci­je ili će se u su­prot­nom “ići u pr­o­ce­du­ru do­ka­zi­va­nja nji­ho­vih gu­bi­ta­ka”. Na­kon što ni­ko od di­rek­to­ra ni­je od­stu­pio sa funk­ci­je, pri­je dva da­na su smi­je­nje­ni di­rek­to­ri šum­skih ga­zdin­sta­va “Ro­ma­ni­ja” sa So­ko­ca Vlaj­ko Se­ku­lić, “Vr­ba­nja” Ko­tor Va­roš Sta­na Ku­zmić, “Oštrelj” Dri­nić Sla­đa­na Ba­njac, te di­rek­tor Cen­tra za sje­men­sko-ra­sad­nič­ku pr­o­iz­vod­nju Do­boj Ni­ko­la Mi­li­če­vić. Umje­sto njih za di­rek­to­re su ime­no­va­ni Stra­hi­nja Ba­še­vić u ŠG “Ro­ma­ni­ja”, Igor An­drić u ŠG “Vr­ba­nja” i Mi­lo­van Kr­čo u Cen­tru za sje­men­sko-ra­sad­nič­ku pr­o­iz­vod­nju u Do­bo­ju. No­vi di­rek­tor ŠG “Oštrelj” Dri­nić ni­je ime­no­van, za­to što se unu­tar DNS-a ko­jem pri­pa­da di­rek­tor­ska po­zi­ci­ja još ni­su usa­gla­si­li ko tre­ba da na­sli­je­di Sla­đa­nu Ba­njac.

Pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra “Gla­sa Srp­ske”, od­lič­no upu­će­nog u de­ša­va­nja u “Šu­ma­ma RS”, sa­svim je iz­vje­sno da će bi­ti još smje­na na če­lu šum­skih ga­zdin­sta­va, pri­je sve­ga u Rib­ni­ku i Te­sli­ću, gdje je di­rek­to­ri­ma osta­vljen rok do kra­ja sep­tem­bra da do­ve­du sta­nje u red i iza­đu iz mi­nu­sa ili će u su­prot­nom bi­ti smi­je­nje­ni.

Ka­da je ri­ječ o no­vo­i­me­no­va­nim di­rek­to­ri­ma, naš iz­vor ka­že da se u Ko­tor Va­ro­šu mo­gu oče­ki­va­ti re­zul­ta­ti, jer je no­vi di­rek­tor Igor An­drić bio teh­nič­ki di­rek­tor i do­bro je upu­ćen u sta­nje u tom ga­zdin­stvu.

– Mo­gu­će je da se ne­što pr­o­mi­je­ni i u ŠG “Ro­ma­ni­ja”, iako ci­je­li So­ko­lac zna da je smje­na do­sa­da­šnjeg di­rek­to­ra Vlaj­ka Se­ku­li­ća mno­go vi­še re­zul­tat unu­tar­stra­nač­kih su­ko­ba ne­go či­nje­ni­ce da je fa­vo­ri­zo­vao po­je­di­na pred­u­ze­ća u ko­ji­ma su čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce vla­sni­ci ili li­ca ovla­šće­na za za­stu­pa­nje na uštrb stra­te­ških ku­pa­ca. No­vo­i­me­no­va­ni di­rek­tor Stra­hi­nja Ba­še­vić bli­zak je biv­šem ko­man­dan­tu “Vu­ko­va sa Dri­ne” Mi­la­nu Jo­lo­vi­ću Le­gen­di, ko­ji se bo­ri za pri­mat u naj­ja­čoj vla­da­ju­ćoj stran­ci sa Mir­kom Čo­lo­vi­ćem i u bor­bi oko to­ga ko će vla­da­ti šu­ma­ri­jom je iza­šao kao po­bjed­nik – tvr­di naš iz­vor.

On is­ti­če da ne­ma šan­se da bi Ne­đo Ga­lić, kao što su pi­sa­li po­je­di­ni me­di­ji, mo­gao da se vra­ti na če­lo ŠG “Oštrelj” Dri­nić.

Kr­čo

No­vo­i­me­no­va­ni di­rek­tor Cen­tra za sje­men­sko-ra­sad­nič­ku pr­o­iz­vod­nju u Do­bo­ju Mi­lo­van Kr­čo bio je za vri­je­me di­rek­to­ro­va­nja Ne­đe Ili­ća na mje­stu iz­vr­šnog di­rek­to­ra za prav­ne, ka­drov­ske i op­šte po­slo­ve. Po­sli­je je bio i di­rek­tor ŠG “Ja­ho­ri­na” u Pa­la­ma, a na­kon od­la­ska iz jav­nog pred­u­ze­ća di­rek­tor “To­pla­ne” u Do­bo­ju.

– Kr­čo se ne mo­že po­hva­li­ti ni­ka­kvim re­zul­ta­ti­ma i za­to je nje­go­vo ime­no­va­nje za di­rek­to­ra ra­sad­ni­ka u Do­bo­ju u “Šu­ma­ma RS” do­če­ka­no sa pra­vim po­do­zre­njem – tvr­di naš sa­go­vor­nik bli­zak upra­vi “Šu­ma RS”.

(Glas Srpske)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here