Danas pretežno sunčano

0
219

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno sunčano vri­je­me.

Vje­tar slab pro­m­jen­lji­vog smje­ra.

Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra većinom između 6 i 11°C, na ju­gu ze­mlje do 16°C.

Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 20 i 26 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Prognoza za veće gradove

Sa­ra­je­vo              +  22 ºC

Ba­nja­lu­ka             + 23 ºC

Bi­je­lji­na               +  22 ºC

Bi­hać                   +  24 ºC

Li­vno                    + 20 ºC

Mos­tar                 +  23 ºC

Ze­ni­ca                  + 21 ºC

Tre­bi­nje               + 22 ºC

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here