JAVNI POZIV ZA BANJSKU REHABILITACIJU ZA RVI I ČLANOVE PORODICA POGINULIH BORACA

0
853

Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 18 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, opštine Prnjavor, u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Na Javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od I-X kategorije invaliditeta i članovi porodica poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sledeće dokaze:

  • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili člana porodice poginulog borca, uz uslov da je aktivni korisnik,
  • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
  • Nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije ne starije od 6. mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva za korišćenje banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2020. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije ministarstva u protekle tri godine, kao i RVI – amputirci i paraplegičari, koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom fonda.

Rok za podnošenje pismenog zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor, tj. zaključno sa 27.03.2020. godine. Javni poziv će biti  objavljen i u sredstvima javnog informisanja (Televizija K3, Radio Prnjavor).

Zahtjevi se dostavljaju u šalter sali, prijemnoj kancelariji opštine Prnjavor, Karađorđeva broj 2.

Nepotpune i neblagovremene zahtjeve komisija neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Na osnovu podnesenih zahtjeva, komisija će sačiniti listu izabranih korisnika u skladu sa ovim projektom i javnim pozivom i to odvojeno za RVI i odvojeno za porodice poginulih boraca. Komisija za izbor korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije će istaći liste na oglasnim pločama Opštinske uprave opštine Prnjavor i na iste se može podnijeti prigovor u roku od 7 dana od dana isticanja.

Komisija će konačne liste dostaviti ministarstvu na saglasnost. Nakon dobijanja saglasnosti komisija će obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu, te nazivu zdravstvene ustanove u koju se upućuju.

Realizacija Projekta banjske rehabilitacije trajaće u periodu od 01.04. 2020. godine do  30.09.2020. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika. Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10 dana.

PODIJELI