Javni poziv za nezaposlena lica za pohađanje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama

0
481

Javni poziv za nezaposlena lica

za pohađanje programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta
JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor i Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, u ime
Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, poziva nezaposlena lica evidentirana pri Zavodu za
zapošljavanje Republike Srpske da se prijave za učešće u projektu “Održivo partnerstvo za zapošljavanje”
(Projekat), koji je finansiran od strane Evropske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška
Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna
organizacija rada u BiH.
1. Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je izbor kandidata/kinja za pohađanje programa osposobljavanja za operatera na
CNC mašinama za obradu drveta (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 18/14).
U okviru ovog javnog poziva, planirano je provođenje programa osposobljavanja 8 do 20 nezaposlenih lica
prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Okvirno planirano vrijeme početka programa osposobljavanja je početak jula 2023. godine, što zavisi od
intenziteta popunjavanja grupa. Trajanje programa osposobljavanja je okvirno dva mjeseca, u zavisnosti od
broja časova dnevno. Mjesto održavanja programa osposobljavanja je JU Centar srednjih škola Ivo Andrić
Prnjavor.
Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o vremenu i rasporedu održavanja programa
osposobljavanja.
Javna ustanova Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor je upisana u Registar organizatora obrazovanja
odraslih Zavoda za obrazovanje odraslih za izvođenje javnovažećeg programa osposobljavanja za koji se
raspisuje javni poziv. Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za
obradu drveta stiče se uvjerenje o osposobljavanju, koje je javna isprava.
2. Program osposobljavanja
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta jedan je od programa
osposobljavanja definisanih na osnovu istraživanja interesovanja nezaposlenih lica i potreba preduzeća sa
područja opštine Prnjavor. Održavanje programa osposobljavanja i formiranje grupe zavise od broja
prijavljenih nezaposlenih lica.
Program osposobljavanja će biti izveden po važećem programu osposobljavanja, koji traje ukupno 140
časova, od kojih 57 časova teorijske nastave i 83 časa praktične nastave.
Učešće u programu osposobljavanja je besplatno za učesnike koji ispunjavaju uslove za upis definisane
ovim javnim pozivom.

Program osposobljavanja će provesti organizator obrazovanja odraslih sa odobrenjem za izvođenje
javnovažećeg programa osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta – JU Centar
srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor.
3. Uslovi za upis
Svi kandidati/kinje prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opšte uslove:
 Lice sa navršenih 18 godina sa završenom najmanje srednjom školom,
 Nezaposlena lica registrovana u evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS.
4. Izbor kandidata
Izbor kandidata/kinja će se vršiti do raspoloživog iznosa sredstava predviđenih Projektom za ovu namjenu,
odnosno do izbora minimalnog, odnosno maksimalnog broja polaznika/ca programa osposobljavanja.
Prilikom obrade prijava, prednost ali ne i uslov, imaće žene, mladi (mlađi od 30 godina), nezaposleni koji su
registrovani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci i lica sa invaliditetom.
Prednost, ali ne i uslov pri upisu, imaju i lica koja posjeduju radno iskustvo u drvnom sektoru, a posebno u
sektoru finalne obrade drveta i ploča na bazi drveta.

5. Način prijave i rezultati Javnog poziva
Nezaposlena lica, koja žele učestovati u ovom programu osposobljavanja, dužna su u predviđenom roku
prijaviti se na jedan od sljedećih načina:
– putem online obrasca https://bit.ly/Obuka_za_CNC_operatera
– dostaviti popunjen Obrazac za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva) mejlom, na sljedeću adresu:
[email protected] (skenirano ili fotografisano) ili
– putem pošte ili lično na adrese: Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, Veljka Milankovića 31, 78.430
Prnjavor ili Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka.
Svi zainteresovani kandidati/kinje će, bez obzira na rezultat ocjene njihovih prijava, biti obaviješteni o
rezultatima ocjenjivanja.
Napomene:
– U postupku odabira kandidata/kinja, biće provjereno da li zainteresovani/a ima status nezaposlenog
lica, a na osnovu uvida u evidenciju Zavoda za zapošljavanje RS – biro Prnjavor, te se može zahtijevati
dodatna dokumentacija kojom se dokazuju uslovi kandidata/kinja za pohađanje programa
osposobljavanja. Lica, koja nisu prijavljena na evidenciju Biroa za zapošljavanje Prnjavor, su dužna da
dostave potvrdu sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, kao dokaz nezaposlenosti.
– Izabrani kandidati/kinje će, prije otpočinjanja programa osposobljavanja, biti dužni dostaviti:
o Kopiju diplome, kao dokaz o završenoj najmanje srednjoj školi,
o Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad.
6. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće u obuci
Ovaj javni poziv je otvoren do 30. juna 2023. godine.

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Birou za zapošljavanje Prnjavor i Agenciji za
razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, kontakt osoba Jelena Prohaska, broj tel. 051 300 241, mejl
[email protected]
8. O projektu
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 uspostavljenih u BiH u okviru projekta
“Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija
finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da
kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i
unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje lica u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram,Facebook, Twitter i YouTube).

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Objavljen javni poziv za nezaposlene za pohađanje besplatne obuke za CNC operatera

(Banja Luka, 8.6.2023.) JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor i Eda Agencija za razvoj preduzeća, u
ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim
partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), su objavili javni poziv za nezaposlena lica evidentirana pri
Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, za besplatno pohađanje programa osposobljavanja za operatera
na CNC mašinama za obradu drveta.
Obuka će biti organizovana i provedena u JU Centar srednjih škola Ivo Andrić Prnjavor. Okvirno planirano
vrijeme početka programa osposobljavanja je početak jula 2023. godine, što zavisi od intenziteta
popunjavanja grupa. Trajanje programa osposobljavanja je okvirno dva mjeseca, u zavisnosti od broja
časova dnevno. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o vremenu i rasporedu održavanja
programa osposobljavanja.
Za uspješno položeni Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta stiče se
uvjerenje o osposobljavanju, koje je javna isprava.
Prijavljivanje je moguće do 30. juna 2023. na jedan od sljedećih načina:
– putem online obrasca https://bit.ly/Obuka_za_CNC_operatera
– dostavljanjem popunjenog Obrasca za prijavu (Prilog 1. ovog Javnog poziva ) mejlom, na sljedeću
adresu: [email protected] (skenirano ili fotografisano) ili
– putem pošte ili lično na adrese: Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, Veljka Milankovića 31, 78.430
Prnjavor ili Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka.
Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Birou za zapošljavanje Prnjavor i Agenciji za
razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, kontakt osoba Jelena Prohaska, broj tel. 051 300 241, mejl
[email protected]
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor čine sljedeći partneri: Eda – Agencija za razvoj preduzeća, Banja
Luka, Opština Prnjavor, JU Zavod za zapošljavanje RS – Biro Prnjavor, JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“,
Prnjavor, Trivas d.o.o. Prnjavor i Topling d.o.o. Prnjavor.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta
“Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija
finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz
lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi
vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Za više informacija o projektu
LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

PODIJELI