JAVNI POZIV za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor

0
1037

Na osnovu člana 67. Statuta Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj 11/23) i člana 4. Odluke o subvencionisanju boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor („Službeni glasnik Grada Prnjavor“, broj  1/24), Gradonačelnik Grada Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Prnjavor

Pravo na subvencionisanje troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama može da ostvari roditelj, staratelj, usvojilac ili hranitelj pod uslovom da:

  • ima prebivalište na području grada Prnjavor,
  • da dijete pohađa privatnu predškolsku ustanovu koja obavlja djelatnost na području Grada Prljavor,
  • da se organizaciona jedinica/objekat nalazi na teritoriji Grada Prnjavor.

Pravo na subvencionisanje ne odnosi se na korisnike subvencije čija djeca su upisana u prvi razred osnovne škole za tekuću godinu.

Uz zahtjev za subvencionisanje troškova boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi prilaže se sljedeće:

  • Uvjerenje o prebivalištu podnosioca zahtjeva,
  • Ugovor zaključen sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije Grada Prnjavor,
  • Kopija tekućeg računa podnosioca zahtjeva,
  • Ukoliko je podnosilac zahtjeva staratelj, usvojilac ili hranitelj djeteta, potrebno je dostaviti dokaz koji to potvrđuje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Gradske uprave i zvaničnoj veb stranici www.gradprnjavor.com (E-uprava, E-obrasci).

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, sa naznakom “Javni poziv za sufinasiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama“ ili putem pošte na adresu Karađorđeva 2, 78430 Prnjavor.

Grad Prnjavor subvencionisaće troškove boravka djece u iznosu od 50,00 KM mjesečno po djetetu, počev od mjeseca januara zaključno sa decembrom tekuće godine.

Javni poziv biće otvoren do 15.12.2024. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Prnjavor i veb stranici www.gradprnjavor.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti u zgradi Gradske uprave, kancelariji broj 43 i na telefon broj 051/663-740 lokal 212.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZAHTJEVA

PODIJELI