Odluka o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima opštine prnjavor

0
573

Skupština opštine Prnjavor je na sjednici održanoj dana 07.02.2019. godine donijela odluku o izmjenama i dopunama Odluke o subvencionisanju troškova komunalnih vodnih usluga socijalno ugroženim korisnicima na područiju opštine Prnjavor.

S tim u vezi JU Centar za socijalni rad Prnjavor poziva sledeće kategorije svojih korisnika, koji su priključeni na vodovodnu mrežu da se jave u Centar kako bi podnijeli zahtjev za subvenciju:

-korisnici prava na novčanu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti,

-porodice kojima je izrečena mjera nadzora nad izvršavanjem roditeljskog prava u skladu sa Porodičnim zakonom, ukoliko su svi članovi domaćinstva nezaposleni i nemaju vlastitih prihoda,

-porodice u kojima je kod jednog ili više djece Stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju utvrdila fizičke, mentalne, čulne i kombinovane smetnje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, a čija su oba roditelja nezaposlena i nemaju drugih vlastitih prihoda,

-korisnici prava na dodatak na djecu u porodicama u kojima su oba roditelja nezaposlena.

JU Centar za socijalni rad Prnjavor

PODIJELI