Ombudsman: Najviše povrijeđena prava djece do 10 godina

0
282

Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović je, obrazlažući u Narodnoj skupštini godišnji izvještaj te ustanove za prošlu godinu, rekla da su lani postupali u ukupno 635 pojedinačnih predmeta.

Radovićeva je navela da je od ovog broja, 518 predmeta otvoreno po primljenim prijavama/žalbama, 18 je pokrenuto na inicijativu Ombudsmana po službenoj dužnosti, a 48 preneseno iz ranijeg perioda.

“Osim obrade pojedinačnih prijava/žalbi Ombudsman je uputio 13 preporuka odgovornim stranama da preduzmu odgovarajuće mjere radi otklanjanja situacija koje dovode do povreda prava djeteta, sačinio jedan poseban izvještaj, te dostavio mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i inicijativu za izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, u vezi sa ostvarivanjem prava djeteta”, rekla je Radovićeva.

U izvještaju, koji je danas razmotren u Skupštini, navodi se da je neposredna saradnja sa djecom ostvarena u 35 predmeta, te da je zabilježeno smanjenje ukupnog broja predmeta u radu.

Navodi se i da je oko 1.850 građana dolaskom u kancelarije Ombudsmana, telefonom ili na drugi način, tražilo savjete za određene situacije u vezi sa pravima djece ili informacijama o tome kome i kako da se obrate radi ostvarivanja prava djeteta.

“Roditelji, pojedinačno ili zajedno, ili grupe roditelja, najčešće su podnosioci prijava/žalbi Ombudsmanu. U izvještajnom periodu oni su podnijeli ukupno 396 prijava, od kojih majka 253, otac 130, a roditelji zajedno ili grupa roditelja 13 prijava. Njihove prijave se, u pravilu, odnose na zaštitu ličnih prava djeteta, zaštitu od nasilja, socioekonomska prava, obrazovna prava i slično”, navodi se u izvještaju.

U ovom periodu, od ukupnog broja prijava/žalbi po kojima je postupao Ombudsman, najveći broj se odnosio na prijave/žalbe kojima se ukazuje na povredu ličnih prava djeteta, njih 168.

“Iz prijava/žalbi proizilazi da su djeca od šest do 10 godina života najviše izložena situacijama i okolnostima koje dovode do povrede njihovih prava”, navodi se u ovom izvještaju.

Iz Ombudsmana za djecu navode da su radi jačanja sistema dječije zaštite, između ostalog, potrebne sistemske mjere i aktivnosti – donošenje dugoročnog strateškog dokumenta i izmjene i dopune Porodičnog zakona.

“Iako godinama najveći broj prijava Ombudsmana ukazuje na povredu prava djeteta u postupcima povjeravanja djeteta jednom od roditelja nakon razvoda braka, uređenju viđanja i plaćanju alimentacije, u sistemu nisu napravljeni potrebni pomaci, a praksa pokazuje da nema efikasne zaštite prava djeteta u ovim postupcima”, upozorava se u ovom izvještaju i priznaje da su na planu zaštite djece od različitih oblika nasilja u Srpskoj, u posljednjih nekoliko godina učinjeni znatni pomaci.

Skupština je razmotrila i godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za prošlu godinu u kojem se navodi da se toj ustanovi po raznim osnovama obratilo 14.000 građana.

Razmotren je i specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o pravu na slobodu mirnog okupljanja u kome se navodi da je ta institucija od 2015. do 2019. godine primila i postupala po pojedinačnim žalbama u 17 predmeta koji se odnose na ovu problematiku.

Poslanici su razmotrili i informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Srpske propisima EU.

Potpredsjednik Narodne skupštine Denis Šulić zaključio je današnje zasjedanje koje će biti nastavljeno sutra od 10.00 časova glasanjem o apsolviranim tačkama dnevnog reda.

/Glas Srpske/

PODIJELI