Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor” Prnjavor

0
443

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 74/04 i 78/11), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 41/03), člana 37. Statuta Opštine Prnjavor (“Službeni glasnik
opštine Prnjavor”, br. 15/17 i 12/18) i Odluke o utvrđivanju kriterijuma za
izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor”
Prnjavor i raspisivanju Ponovnog javnog konkursa (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 7/20), Skupština opštine Prnjavor raspisuje
PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje jednog člana
Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor” Prnjavor
I – Skupština opštine Prnjavor raspisuje Ponovni javni konkurs za izbor
i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor” Prnjavor
na period od četiri godine.
II – Član Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor” Prnjavor obavlja poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Javnog preduzeća.
III – Opšti uslovi za kandidate:
1) da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Ponovnog javnog konkursa,
5) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za
obavljanje poslova na upražnjenim pozicijama, odnosno da se protiv njih ne
vodi krivični postupak,
6) da se na njih ne odnosi član IX-1. Ustava Bosne i Hercegovine.
IV OGLASNI DIO – Broj 22 13.3.2020.
IV – Posebni uslovi za kandidate: visoka ili viša stručna sprema, VII ili
VI stepen stručne spreme.
V – Sukob interesa
Kandidati za upražnjenu poziciju ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti
ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14), Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i drugih zakona koji regulišu sukob
interesa i nespojivost funkcija.
Zaposleni u Javnom preduzeću ne mogu biti članovi Nadzornog odbora
Preduzeća.
VI – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu koji nisu stariji od šest mjeseci od
dana izdavanja ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat
po okončanju izborne procedure);
4. za dokaze iz tačke III podt. 4), 5) i 6) opštih uslova potrebno je dostaviti potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave:
a) da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini u periodu
od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
b) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenoj poziciji,
v) da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
g) da se na njih ne odnosi član IX-1. Ustava Bosne i Hercegovine;
5. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa;
6. ovjerenu foto-kopiju diplome.
VII – Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz Ponovnog javnog konkursa
biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
VIII – Ponovni javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Večernje novosti”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Ponovnog javnog konkursa u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
IX – Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save br. 10, 78 430 Prnjavor, sa naznakom: Za
Komisiju za sprovođenje postupka po Ponovnom javnom konkursu za izbor
i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP “Radio Prnjavor” Prnjavor.
Broj: 01-022-34-1/20 Predsjednik
2.3.2020. godine Skupštine opštine,
Prnjavor Željko Simić, s.r.

PODIJELI