Prvi kubni metri gasa iz novog gasovoda u RS 2024. godine – trasa prolazi i kroz Prnjavor

0
443

BIJELJINA, BANJALUKA – Prvi kubni metri gasa u Republici Srpskoj iz budućeg gasovoda od Bijeljine do Novog Grada u dužini od 325 kilometara očekuju se da poteknu sredinom 2024. godine, potvrđeno je za “Nezavisne” iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.

Dodali su da je u toku izrada studije izvodljivosti gasovoda, čiji je nosilac aktivnosti kompanija “Gas-Res” iz Banjaluke, koja je već uradila mape puta budućeg gasovoda.

“Ovo predstavlja veliko poboljšanje energetske stabilnosti u Republici Srpskoj. Predviđeno je i priključenje postojećih velikih industrijskih potrošača na trasi gasovoda u Bijeljini, Brčkom, Modriči, Brodu, Doboju, Prnjavoru, Banjaluci, Prijedoru i Novom Gradu”, naveli su iz resornog ministarstva.

Istakli su da je cilj i razvoj distributivne mreže za stanovništvo i prelazak gradskih toplana u gradovima duž trase na prirodni gas.

Prema njihovim riječima, investiciona vrijednost samog gasovoda iznosi 200 miliona američkih dolara.

“Projekat  je planiran Strategijom razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine i obuhvata izgradnju magistralnog gasovoda od granice sa Republikom Srbijom od Bijeljine do Banjaluke, Prijedora i Novog Grada, izgradnju termoelektrana, odnosno toplana na gas, izgradnju distributivne mreže i distribuciju gasa svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj duž tog magistralnog gasovoda, kao i tamo gdje postoje realne potrebe”, pojasnili su u ovom ministarstvu.

Dodali su da je predviđena izgradnja gasovoda na trasi Bijeljina – Banjaluka – Prijedor – Novi Grad, u dužini 325 km, koja će pratiti trasu auto-puta Beograd – Banjaluka.

“Ovo je projekat od strateškog značaja za RS. Ciljevi su očuvanje životne sredine, stvaranje uslova za razvoj gasifikacije naselja i industrije RS, stvaranje uslova za izgradnju termoelektrana ili toplana na gas, podizanje konkurentnosti privrede, te smanjenje emisija gasova staklene bašte”, kažu u Ministarstvu energetike i rudarstva RS.

Naveli su da je projekat isplativ, te da je ovo velika investicija koja garantuje zapošljavanje i sigurnost u snabdijevanju prirodnim gasom.

Iz kom­pa­ni­je “Gas-Res” su na­gla­si­li da se s rus­kim par­tne­ri­ma usa­gla­ša­va re­do­sli­jed po­te­za, te svo­je­vrsni di­na­mički plan pro­je­kta.

“Izra­da stu­di­je izvo­dlji­vos­ti je ključno pi­ta­nje ovih akti­vnos­ti. Do­bar dio ula­znih po­da­ta­ka je već pri­ku­pljen i na osno­vu njih već mo­gu ra­di­ti ana­li­ze izvo­dlji­vos­ti pro­je­kta. U pe­ri­odu ko­ji je pred na­ma ćemo ima­ti kon­kre­tni­je in­for­ma­ci­je o de­ta­lji­ma”, ka­za­li su iz ove kom­pa­ni­je.

Po­ja­sni­li su da je osnov snab­di­je­va­nja ga­som no­vog ga­so­vo­da za­sno­van na ga­so­vo­du “Tur­ski tok” i nje­go­vom pro­dužet­ku u bal­kan­skim ze­mlja­ma.

“Tačan mo­da­li­tet pri­ključenja na uzvo­dne ga­so­vo­de biće de­fi­ni­san u na­re­dnom pe­ri­odu u do­go­vo­ru s na­šim stra­te­škim par­tne­ri­ma s rus­ke stra­ne”, do­da­li su iz kom­pa­ni­je “Gas-Res”.

Ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić prije nekoliko dana rekao je da je plan Republike Srpske da već na proljeće iduće godine počne izgradnja gasovoda. “U toku je izrada studije izvodljivosti gasovoda. Tom studijom smo obuhvatili i  Brčko distrikt. Prve rezultate očekujemo sredinom januara.

Uradili smo mape puta i utvrdili da bi sredinom 2024. godine prvi potrošači gasa na ovoj liniji trebalo da dobiju gas”, rekao je tada Ljubo Glamočić, direktor kompanije “Gas-Res”.

Još ranije, Glamočić je najavio da bi kapacitet gasovoda trebalo da se kreće oko 1,2 milijarde metara kubnih gasa godišnje.

“Gradnju gasovoda trebalo bi da prati i gasifikacija gradova, a planirana je i gradnja najmanje dve gasne elektrane – toplane na području Srpske”, objasnio je Glamočić.

Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, naveo je za “Nezavisne” da smatra da je ovo veoma značajno za ovu lokalnu zajednicu, te da su oni Regulacionim planom kroz poslovnu zonu predvidjeli trasu gasovoda.

“Dajemo punu podršku jednom ovakvom projektu. Investitori idu tamo gdje su bolji uslovi, a ako to bude jedan od uslova koji će Prnjavoru dati na značaju u odnosu na druge, onda je to pozitivno”, kazao je Tomaš.

 

nezavisne/ Nemanja Vukojević

PODIJELI