Tegeltija pisao ambasadorima zemalja članica PIK-a

0
493
Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sutskog i tužilačkog savjeta BiH, povodom saopštenja visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, a koje se odnosi direktno na njega i podignute disciplinske tužbe, uputio je otvoreno pismo ambasadorima zemalja članicama PIK-a.

Pismo prenosimo u cjelosti:

“Vaše Ekselencije,

Povod za ovo moje otvoreno pismo je jučerašnje saopštenje Visokog predstavnika za BiH gospodina Valentina Incka, koje se odnosi direktno na mene i postupak u kojem učestvujem kao tužena strana po podignutoj disciplinskoj tužbi Kancelarije disciplinskog tužioca.

Nemam namjeru govoriti o samom slučaju, sem istaći da je prvostepenom odlukom disciplinske komisije VSTS-a BiH, tužba protiv mene odbačena u proceduri propisanoj Zakonom o VSTS-u BiH.

Prinuđen sam da Vam se obratim ovim otvorenim pismom u cilju zašitite mojih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, koje predviđaju pravo na nepristrasan sud i fer i pravičan postupak.

Suštinsko ugrożavanje mojih gore navedenih prava posmatrano kroz generalni kontekst principa vladavine prava, prouzrokovala je nažalost, jučerašnja izjava Visokog predstavnika za BIH, gospodina Valentina Inzka kojom je prekoračio svoj mandat i ovlaštenja koja ima shodno Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH i njegovim aneksima, kao i dodatnim dokumentima.

Prije nego što elaboriram ovu moju tvrdnju, dozvolite mi da naglasim da sam odmah po saznanju za disciplinsku tużbu, uzeo godišnji odmor te prepustio vođenje institucije dvjema potpredsjednicama kako ne bih učestvovao u radu VSTS-a BiH dok se VSTS BiH kroz odgovarajući postupak ne izjasni o disciplinskoj tužbi.

Argumente koji su, po mom mišljenju, relevantni za odlučivanje, sam iznio javno jer nisam imao priliku drugačije, očekujući da disciplinska komisija razmotri cjelokupan slučaj u svim njegovim aspektima kako argumente tužioca tako i argumente tužene strane, a što je prirodno i svojstveno kontradiktornom postupku bez kojeg nema pravičnog suđenja.

Moji su argumenti od suštinskog značaja za samu odluku, jer se bave statusnim pitanjima koji su ključni za razumjevanje i ocjenu čitavog događaja, mog učešća u njemu i donošenje odluke.

Prvostepena komsija VSTS-a BiH je donoseći odluku zauzela po istom pitanju stav i donijela odluku o odbacivanju disciplinske tužbe.

Rok za podnošenje žalbe traje a strane u postupku treba da ocjene da li prihvataju stav i argumentaciju prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH te se eventualno odluče za podnošenje żalbe.

Jučer, dana 6. juna 2019. godine gospodin Valentin Inzko je izdao saopštenje povodom prvostepene odluke disciplinske komisije VSTS-a BiH te svojim izjavama istovremeno sugerisao:
1.    Kancelariji disciplinskog tužioca da podnese žalbu na odluku prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH.
2.    Cijenio valjanost pravnog tumačenja disciplinske odluke prvostepene disciplinske komisije VSTS-a BiH u konkretnom slučaju.
3.    Sugerisao drugostepenoj disciplinskoj komisiji da u eventualnom drugostepenom postupku po eventualnoj žalbi donese drugačiju odluku u konkretnom slučaju.

S obzirom na autoritet Visokog predstavnika u BiH i njegovu ulogu u pravnom sistemu, te ovlašenja koja ima, jasno je da ovakve sugestije (koje izlaze izvan mandata Visokog predstavnika za BiH) mogu značajno uticati na disciplinski postupak, proces odlučivanja i samu odluku u predmetu u kojem sam ja jedan od učesnika kao tužena strana.

Na ovaj način gospodin Inzko je ugrozio moje pravo na fer i nepristrasan postupak i fer i nepristrasno tumačenje zakona od strane nezavisnog i nepristrasnog organa koji ga primjenjuje u konkretnoj situaciji koja se odnosi na mene.

Podsjećam da disciplinski postupak prema stavu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu ima karakter suđenja i da njega mora voditi nepristrasan tribunal (u ovom slučaju disciplinska komisija VSTS-a BiH), koji mora slobodno tumačiti zakone bez bilo kakvih intervencija i pritisaka bilo koje druge vlasti.

Visoki predstavnik za BiH je konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ni po Opštem okvirnom sporazumu za mir u BiH i njegovim aneksima ni prema dodatnim dokumentima iz Bona, niije ovlašten uplitati se u tekuće postupke pred nadležnim sudovima i tribunalima u BiH, što podrazumjeva i disciplinske komisije VSTS-a BiH.

Skrećući Vam na ovaj način pażnju na ovu situaciju koja ugrożava ne samo moja prava, nego i koncept vladavine prava u BiH, zamolio bih Vas da ovo pitanje raspravite na sjednici Vijeća za implementaciju mira, te da ukoliko nađete dovoljno osnova i potebe, o ovom problemu izvjestite i Savjet Bezbjednosti Ujedinjenih Nacija.

S poštovanjem,

Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a BiH”, stoji u pismu.

PODIJELI