Zvi­zdić bez pro­ble­ma mo­že da sje­di na dvi­je sto­li­ce

0
270

Vi­še­mje­seč­ni za­stoj u for­mi­ra­nju vla­sti na ni­vou BiH i ne­do­re­če­nost po­je­di­nih za­ko­na pri­je­te da do­dat­no pro­du­be po­sto­je­ću kri­zu, a upu­će­ni is­ti­ču da je je­di­ni iz­laz ko­na­čan do­go­vor iz­bor­nih po­bjed­ni­ka o no­vom sa­zi­vu Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra, ali ne is­klju­ču­ju op­ci­ju da teh­nič­ki man­dat osta­ne do da­ljeg te da se u ci­je­lu pri­ču uklju­či i Ustav­ni sud BiH.

SNSD, SDA i HDZ BiH iza­šli su kao po­bjed­ni­ci ok­to­bar­skih iz­bo­ra 2018. go­di­ne, ali ni na­kon osam mje­se­ci od kon­sti­tu­i­sa­nja Pred­sjed­ni­štva BiH i iz­bo­ra no­vog ru­ko­vod­stva u Pred­stav­nič­kog do­mu ne­ma do­go­vo­ra o no­vom sa­zi­vu Sa­vje­tu mi­ni­sta­ra zbog če­ga u fo­te­lja­ma te in­sti­tu­ci­je i da­lje sje­de iza­bra­ni zva­nič­ni­ci na­kon iz­bor­nog ci­klu­sa 2014. go­di­ne.

Do za­sto­ja je do­šlo zbog in­si­sti­ra­nja bo­šnjač­kih stra­na­ka, pri­je svih SDA da po­tvr­da opre­dje­lje­nja BiH za član­stvo u NA­TO bu­de uslov za pre­go­vo­re i do­go­vo­re o no­vom pred­sje­da­va­ju­ćem i mi­ni­stri­ma u Sa­vje­tu mi­ni­sta­ra.

Si­tu­a­ci­ja pri­je­ti da se do­dat­no za­kom­pli­ku­je po­čet­kom av­gu­sta, jer ta­da ak­tu­el­ni pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra u teh­nič­kom man­da­tu De­nis Zvi­zdić (SDA) tre­ba da pre­u­zme pred­sje­da­va­nje ko­le­gi­ju­mom Pred­stav­nič­kog do­ma Par­la­men­ta BiH, u ko­ji­ma je iza­bran kao po­sla­nik na iz­bo­ri­ma, či­me bi se na­šao na dvi­je ne­spo­ji­ve vo­de­će po­zi­ci­je u iz­vr­šnoj i za­ko­no­dav­noj vla­sti.

Zvi­zdić je, na­i­me, 6. de­cem­bra iza­bran u ko­le­gi­jum do­ma Par­la­men­ta BiH i to za pr­vog za­mje­ni­ka pred­sje­da­va­ju­će Bor­ja­ne Kri­što iz HDZ-a BiH dok je za dru­gog za­mje­ni­ka ime­no­van SNSD-ov Ne­boj­ša Rad­ma­no­vić. Po­slov­ni­kom je de­fi­ni­sa­no da se na­kon osam mje­se­ci njih tro­je smje­nju­ju na po­zi­ci­ji pred­sje­da­va­ju­ćeg.

Za­kon

Za­kon o Sa­vje­tu mi­ni­sta­ra BiH pred­vi­đa da, ako pred­sje­da­va­ju­ći pod­ne­se ostav­ku ili je traj­no spri­je­čen da vr­ši du­žnost, ostav­ku da­je i kom­ple­tan Sa­vjet, a du­žnost oba­vlja do po­tvr­đi­va­nja pred­sje­da­va­ju­ćeg i čla­no­va. U tom slu­ča­ju pri­mje­nju­je se re­dov­na pro­ce­du­ra ime­no­va­nja pred­sje­da­va­ju­ćeg Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra, od Pred­sjed­ni­štva do po­tvr­đi­va­nja u Par­la­men­tu, na če­mu od po­čet­ka in­si­sti­ra­ju po­li­ti­ča­ri či­je su stran­ke od­ni­je­le naj­vi­še gla­so­va u srp­skom i hr­vat­skom bi­rač­kom ti­je­lu na iz­bo­ri­ma 2018. go­di­ne,

SDA će, me­đu­tim, pre­ma pi­sa­nju me­di­ja iz FBiH, kao pr­vu bra­nu po­sta­vi­ti sta­vo­ve Cen­tral­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je BiH i OHR-a, pre­ma ko­ji­ma dok ne bu­du iza­bra­ni no­vi zva­nič­ni­ci, sta­ri osta­ju na du­žno­sti upr­kos to­me što je ap­so­lut­no ne­spo­ji­vo uče­šće u za­ko­no­dav­noj i iz­vr­šnoj vla­sti.

Jed­na od mo­guć­no­sti je da De­nis Zvi­zdić de­le­gi­ra ak­tu­el­nog za­mje­ni­ka pred­sje­da­va­ju­ćeg Mir­ka Ša­ro­vi­ća (SDS) da vo­di Sa­vjet mi­ni­sta­ra, jer je mla­đi ne­ko­li­ko mje­se­ci od dru­gog za­mje­ni­ka Vje­ko­sla­va Be­van­de (HDZ BiH), što je i po­mi­nja­no, a upu­će­ni ne is­klju­ču­ju op­ci­ju pod­no­še­nja ape­la­ci­ja Ustav­nom su­du BiH ka­ko bi se, na taj na­čin, po­ku­ša­la raz­ja­sni­ti si­tu­a­ci­ja na či­jem je pra­gu BiH.

De­le­gat SNSD-a u Do­mu na­ro­da Par­la­men­ta BiH La­zar Pro­da­no­vić, ko­ji je go­di­na­ma bio član Ustav­no-prav­ne ko­mi­si­je u Par­la­men­tu BiH, ka­že da bi naj­bo­lje bi­lo da iz­bor­ni po­bjed­ni­ci do­đu do do­go­vo­ra, ali da se što pri­je na dnev­ni red sta­ve iz­mje­ne Iz­bor­nog za­ko­na BiH.

– Osta­vlje­na je mo­guć­nost da iza­bra­ni zva­nič­ni­ci u za­ko­no­dav­noj vla­sti mo­gu pa­ra­lel­no oba­vlja­ti i funk­ci­ju u iz­vr­šnoj vla­sti do iz­bo­ra no­vih pred­stav­ni­ka. Ni­je ja­sno de­fi­ni­sa­no da ne mo­že bi­ti ru­ko­vo­di­lac, a ako bi ne­ko po­kre­nuo ape­la­ci­ju za ocje­nu ustav­no­sti Iz­bor­nog za­ko­na, mi­slim da bi pao na Ustav­nom su­du BiH, ali bi iz­gu­bi­li zna­čaj­no vri­je­me. Ka­da je u pi­ta­nju Sa­vjet mi­ni­sta­ra, naj­mla­đi za­mje­nik, u slu­ča­ju pod­no­še­nja ostav­ke pred­sje­da­va­ju­ćeg, pre­u­zi­ma po­zi­ci­ju. Tre­ba uve­sti in­sti­tu­ci­ju za­mjen­skog čla­na u za­ko­no­dav­nom ti­je­lu do okon­ča­nja man­da­ta u iz­vr­šnoj vlast. Bi­lo je ta­kvih ini­ci­ja­ti­ve to­kom ra­ni­jih pri­je­dlo­ga iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ali ni­je bi­lo sprem­no­sti – re­kao je Pro­da­no­vić.

Do­dat­na oba­ve­za

Ako se, ka­že, de­si da Zvi­zdić bu­de pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra i na če­lu Pred­stav­nič­kog do­ma, to će stvo­ri­ti do­dat­nu oba­ve­zu da se ide u no­ve iz­mje­ne i do­pu­ne Iz­bor­nog za­ko­na BiH.

Vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri HDZ-a BiH Bor­ja­na Kri­što, Ba­ri­ša Čo­lak i Ni­ko­la Lo­vri­no­vić ju­če ni­su od­go­va­ra­li na po­zi­ve. Li­der par­ti­je Dra­gan Čo­vić ne­dav­no je upi­tao Zvi­zdi­ća ka­ko mi­sli da bu­de u bi­lo ka­kvoj funk­ci­ji u Sa­vje­tu, a mo­ra­će u Pred­stav­nič­ki dom. Ta­da je, ko­men­ta­ri­šu­ći na­vo­de da bi sa­da­šnji sa­ziv mo­gao da osta­ne još tri go­di­ne u teh­nič­kom man­da­tu, te da Zvi­zdi­ća na če­lu Sa­vje­ta za­mi­je­ni Ša­ro­vić, re­kao da je evi­dent­no “da osam mje­se­ci ne­ma­mo vlast i da to su­ge­ri­še da ima­mo igre” te da su su­štin­ska pi­ta­nja da li će uop­šte za­sje­da­ti Sa­vjet.

Na po­zi­ve ni­su od­go­va­ra­li i funk­ci­o­ne­ri SDA Adil Osma­no­vić i Ha­lid Ge­njac, a Zvi­zdić je u ju­nu iz­ja­vio da će bi­ti pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta dok BiH ne po­ša­lje Go­di­šnji na­ci­o­nal­ni plan za NA­TO i dok ne bu­de iza­bran no­vi man­dat sa sa­stav no­vog sa­zi­va Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra. Je­di­ni kan­di­dat za tu po­zi­ci­ju je tre­nut­no biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja RS Zo­ran Te­gel­ti­ja iz SNSD-a, a po­je­di­ni ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da for­mi­ra­nje vla­sti za­vi­si od unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra u SDA ko­ji za­vr­ša­va­ju kon­gre­som u sep­tem­bru.

Bez obra­zlo­že­nja

Pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta mi­ni­sta­ra BiH, ka­ko je de­fi­ni­sa­no za­ko­nom, mo­že pod­ni­je­ti ostav­ku bez obra­zlo­že­nja. Ostav­ku pod­no­si Pred­sjed­ni­štvu BiH.

(Glas Srpske)

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here