Zašto je kivi dobar za naše zdravlje

0
337

Kivi je voće koje je posebno zbog svog specifičnog izgleda, boje i ukusa. Ova voćka je svoj naziv dobila po istoimenoj ptici koja naseljava Okeaniju, a pored toga što je ukusan, kivi je i veoma zdrav.

Činjenica je kako prema količini prirodnih vlakana kivi iza sebe ostavlja jabuku, prema količini vitamina C narandžu, a u kategoriji voća bogatog kalijumom kivi samouvjereno prestiže čak i bananu.

Mno­gi ne zna­ju da je ki­vi jed­na od na­j­zdra­vi­jih na­mi­r­ni­ca. Odli­čan je izvor ka­li­ju­ma, vla­ka­na, vi­ta­mi­na A i E, zbog če­ga ima mno­štvo zdra­v­stvenih pred­nos­ti, a ovo su samo neka od njih:

1. Re­gu­li­še kr­v­ni pritisak

Ki­vi je bo­gat izvor ele­k­tro­li­ta ka­li­ju­ma, ko­ji igra va­žnu ulo­gu u odr­ža­va­nju do­vo­lj­ne ko­li­či­ne te­č­nos­ti u tije­lu. Ta­ko­đe, re­gu­li­še rad sr­ca i kr­v­ni pri­ti­sak i su­pro­t­sta­vlja se ne­ga­ti­v­nim uči­n­ci­ma na­tri­ju­ma.

2. Sni­ža­va holesterol

Vla­k­na u ki­vi­ju mo­gu sma­nji­ti ni­vo lo­šeg (LDL) ho­le­ste­ro­la. Ka­ko sma­nju­je ni­vo ho­le­ste­ro­la, ta­ko sma­nju­je i ri­zik od na­stan­ka sr­ča­nih bo­le­sti i sr­ča­nog uda­ra. Pra­vi­lan unos ka­li­ju­ma je klju­čan za zdra­vo sr­ce, a ki­vi je je­dan od na­j­bo­ljih izvo­ra ka­li­ju­ma.

3. Jača imunitet

Velika količina folne kiseline, pored vitamina C, jača odbrambeni sistem organizma. Povećavaju stvaranje bijelih i crvenih krvnih zrnaca, takođe i antitela, koja nas štite od virusnih oboljenja.

4. Pomaže kod zatvora

Kivi sadrži dosta vlakana koja sprečavaju nastanak zatvora, te se preporučuje kao namirnica za zdrav doručak. Može se kombinovati sa drugim voćem, jogurtom, kefirom, muslijem i sl.

5. Jača kosti

Minerali koji su prisutni u kiviju, npr. magnezijum i kalijum, jačaju kosti, zube i nokte. Ovi minerali pomažu kod zarastanja kostiju usled preloma, a takođe poboljšavaju funkcionisanje nervnog i mišićnog sistema.

6. Ublažava nervozu i uznemirenost

Takođe, idealan je i u borbi protiv stresa. Kivi sadrži dosta vlakana koja sprečavaju nastanak zatvora i veoma je dobar za varenje, prevenira gastritis i pomaže kod gasova.

(Telegraf)

PODIJELI